Drepturile și obligațiile asiguraților

Articolul 218 – Asigurații au următoarele drepturi :
să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, , suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate; să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia; să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, Rambursarea cheltuielilor reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii. să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; să beneficieze de dispozitive medicale; să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul; să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
Articolul 219 – Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de drepturi prevăzute la art. 218 :
să se înscrie pe lista unui medic de familie; să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru; să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați; să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului; să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar; să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru; să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.