Pachet minimal de servicii

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

  • Consultatii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
  • Consultatii pentru supravegherea și depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
  • Consultații de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei – se aplică de la data intrării în vigoare a art. 220 și 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
  • Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială – se aplică de la data intrării în vigoare a art. 220 și 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Obs. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

Condițiile acordării se stabilesc prin norme.

2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic – include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo -epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

Obs. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

3. Consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei se detaliază în norme de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 220 și art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

4. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 și art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.